top of page

PRIVACYBELEID

Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van Natural Bliss, en al de websites in haar beheer.

Concreet gaat het over deze website:

www.naturalbliss.be
Natural Bliss hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Natural Bliss houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DIT BRENGT IN IEDER GEVAL MET ZICH MEE:
Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.


De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.


We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.
Als Natural Bliss zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens worden door Natural Bliss verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Natural Bliss.
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie.
Registratie op de website(s).
Afhandelen van aankopen, beheer klanten en leveranciers.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Abonnees nieuwsbrieven

E-mailadres, Naam, Datum registratie
Eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor de nieuwsbrief (postcode, gemeente, organisatie…)
Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven
Klanten en deelnemers projecten en activiteiten
Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,…).
Gegevens m.b.t. jouw profiel


Websitebezoekers

Onze websites kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz.

Natural Bliss respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).

ZO MAKEN WIJ GEBRUIK VAN EEN DERDE PARTIJ VOOR:
Het verzorgen van de internet omgeving (Google Analytics, Facebook Advertenties, wordpress analytics);
Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, CRM (Your mailinglist provider)


Het beheren van financiële gegevens, boekhoudpakket
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

BEWAARTERMIJN
Natural Bliss bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

Klanten en deelnemers projecten: 10 jaar
Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 5 jaar inactiviteit

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Natural Bliss van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.


We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


JOUW RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Natural Bliss zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 20 werkdagen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Aangezien het voor Natural Bliss onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via marlies@naturalbliss.be
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

WIJZIGING PRIVACYSTATEMENT
Natural Bliss kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018 waarmee we alle verplichtingen van de AVG in onze werkwijze en in deze verklaring opnamen.

Oudere versies van ons privacystatement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (marlies@naturalbliss.be) als je deze wil raadplegen.

Nieuwsbrief

STAY IN TOUCH

Wil je op de hoogte blijven van aankomende events en nieuws? 

Schrijf je hieronder in om de nieuwsbrief te ontvangen.

bottom of page